مراکز بینایی سنجی و تعیین نمره

مراکز تخصصی بینایی سنجی کشور را مشاهده می کنید. در این مراکز ، تعیین نمره چشم و عینک ، معاینه چشم انجام می شود. همچنین سنجش بینایی نوزادان ، کودکان و بزرگسالان بخشی از خدمات مهم این کلینیک ها است.

مراکز بینایی سنجی سایر شهرستان ها