مراکز شنوایی سنجی کشور

به درمانگر خودت سلام کن! شنوایی سنج با استفاده از ابزار ها و تکنیک های متنوع،‌ به مراجعین کمک می کنند تا شنوایی و تعادل خود را بهبود ببخشند. شنوایی سنجی برای تشخییص کم شنوایی، افت شنوایی و سایر اختلالات مربوط به شنوایی توصیه می شود.